ระเบียบปฏิบัติเมื่อติดต่อกับแผนกทะเบียน

 • ขอรับใบคำร้องต่างๆได้ที่แผนกธุรการ
 • การกรอกข้อมูลต่างๆในใบคำร้อง จะต้องกรอกโดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนด้วยตัวบรรจง
 • แผนกทะเบียนเป็นผู้รับคำร้อง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อท่านอาจารย์ใหญ่และดำเนินการตามคำขอ ดังกล่าว
 • การขอรับเอกสารต่างๆ ดังที่แจ้ง ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง 7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ)
 • รูปถ่ายที่ใช้ติดต่อกับแผนกทะเบียนจะต้องเป็น รูปถ่ายสี/ขาว - ดำ ขนาด 2 นิ้ว ( ไม่อัดภาพด้วยระบบโพลารอยด์)นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น และเขียนชื่อ- นามสกุล

        ด้วยตัวบรรจงชัดเจนหลังรูปถ่ายทุกใบเมื่อมาติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารใดๆ นักเรียนจะต้องแต่งกาย

        ด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบ ทุกครั้ง

 

การขอใบรับรองสถานภาพนักเรียน

 • ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 • กรณีการขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ให้กรอกชื่อ-นามสกุล เป็นภาษา
 • อังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
 • ขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ )

 

การขอใบรับรองผลการเรียน

 • ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 • ในกรณีที่นำแบบฟอร์มใบรับรองจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้กรอกเฉพาะข้อมูลในใบ
 • คำร้อง โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ ลงในแบบฟอร์ม แผนกทะเบียนจะเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ตามคำร้องที่แนบมา
 • สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) หรือตามระยะเวลาที่แผนกทะเบียนกำหนด ในกรณีเอกสารที่ต้องได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงศึกษาธิการ

 

การลาออกจากการเป็นนักเรียน

 • ผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อแผนกทะเบียนด้วยตนเอง
 • ขอรับแบบคำร้องกรอกรายละเอียด เพื่อยื่นเสนอขออนุมัติจากท่านอาจารย์ใหญ่
 • เตรียมรูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ยื่นแผนกทะเบียนพร้อมกับใบคำร้อง
 • ติดต่อแผนกการเงิน เพื่อตรวจสอบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ขอลาออก
 • ผู้ปกครองนักเรียน หรือบิดา-มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก ในวันรับเอกสาร
 • สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ )

      หมายเหตุ

 • นักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกปลายปีการศึกษา จะต้องแจ้งทางแผนกทะเบียนอย่างช้าภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีการศึกษานั้นๆ
 • ถ้าท่านมิได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนด้วยการเขียนคำร้อง ยื่นต่อทางแผนกทะเบียนของโรงเรียนแต่อย่างใด ให้ถือว่าท่านนั้นมีความประสงค์จะศึกษาต่อในปีการศึกษาใหม่
 • หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
 • หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
 • ผู้ปกครองคนใดมีความประสงค์ที่จะพานักเรียนออกในภาคเรียนที่ 2 จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบภายในสิ้นเดือนกันยายน มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมของภาคเรียนที่ 2 ก่อน ทางโรงเรียนจึงจะออกเอกสารสำคัญต่างๆ ให้

 

การขอแก้ไขเอกสาร วัน เดือน ปีเกิด

     เมื่อปรากฎว่า วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนผู้ใดผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหลักฐานหรือความเป็นจริง

 • ผู้ปกครองจะต้องเขียนคำร้องขอแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด ของนักเรียนผ่านแผนกทะเบียน โดยแนบสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านไปกับคำร้องด้วย
 • การขอแก้ไขดังกล่าวจะต้องกระทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1

 

การขอแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนชื่อ - สกุล

      ผู้ปกครองจะต้องติดต่อแผนกทะเบียน เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของนักเรียนต่ออาจารย์ใหญ่

 • นำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลตัวจริง พร้อมกับนำสำเนาใบสำคัญดังกล่าวแนบมาด้วย
 • นำทะเบียนบ้านที่มีชื่อ หรือชื่อสกุลเดิม พร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านดังกล่าวแนบมาด้วย
 • การขอเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ต้องขอเปลี่ยนให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อนวันสอบ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1

 

การขอแก้ไขเอกสารเปลี่ยนยศบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

      ในกรณีผู้ปกครองนักเรียน หรือ บิดามารดาซึ่งรับราชการทหาร-ตำรวจ เมื่อได้รับพระราชทานเลื่อนยศจะต้อง

      ปฏิบัติดังนี้

 • ผู้ปกครองจะต้องติดต่อแผนกทะเบียน เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนยศของผู้ปกครองหรือบิดา - มารดา
 • แสดงสำเนาเอกสารสำคัญในการได้รับพระราชทานเลื่อนยศต่อทางโรงเรียน เพื่อขออนุญาตเปลี่ยนยศให้ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันในทะเบียนโรงเรียน

 

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

     เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครู อาจารย์ จะออกนอกบริเวณโรงเรียน

     โดยพลการไม่ได้โดยเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนหากนักเรียนมีกิจธุระที่จำเป็นต้องออกนอกโรงเรียน

     ให้ปฏิบัติ ดังนี้

 •  ผู้ปกครองมาขอลาด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อขอบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณ โรงเรียน
 •  เมื่อนักเรียนได้รับบัตรอนุญาตแล้ว ขอให้นำบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน หรือใบลาทำกิจกรรมภายนอกโรงเรียนมอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ป้อมหน้าประตู

 

การกลับบ้าน

 •  โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านหลังเวลาเลิกเรียน ถ้ามีความจำเป็นอนุญาตให้อยู่ได้ และจะ ต้องออกจากโรงเรียนอย่างช้า เวลา 16.30 น.(ถ้าหลังเวลา 16.30 น. ถ้าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทางโรงเรียน

         จะไม่รับผิดชอบ)

     หมายเหตุ

          นักเรียนจะอยู่ในโรงเรียนหลังเวลา 16.30 น. ได้ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ครูผู้ควบคุมกิจกรรมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ช่วยฝ่ายปกครอง

การลาป่วย

 •  หากนักเรียนขาดเรียนด้วยกรณีป่วย กิจธุระ หรือกรณีอื่นๆ การลาหยุดโรงเรียนทุกครั้ง นักเรียนจะต้องยื่นใบลาป่วย  หรือใบลากิจตามแบบใบลาของโรงเรียนที่มีลายเซ็นของผู้ช่วยฝ่ายปกครองต่อครูประจำชั้นในวันแรกที่มาเรียน เพื่อให้ครูประจำชั้นรับทราบี้
 • ถ้านักเรียนขาดเรียนเพราะป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมกับใบลาด้วย
 • ถ้าปรากฏว่านักเรียนคนใดปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง จะถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและบันทึกในสมุดบันทึกพฤติกรรม
 • หากนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลา หรือทางโรงเรียนไม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองถึง 3 วัน ติดต่อกันโรงเรียนจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เห็นสมควร
 • ทุกครั้งที่นักเรียนหยุดเรียน ผู้ปกครองต้องแจ้งทางโรงเรียน โดยโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข โทร.0-2444-4302-5 โดยแจ้งกับครูธุรการ( ตั้งแต่เวลา 7.00 น. )เมื่อนักเรียนมาเรียนตามปกติต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้นด้วย
 • การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน ถ้าขาดเรียนติดต่อ 2 วัน ในเช้าวันที่ 3 ให้ครูประจำชั้นเป็นผู้ติดตามโดยทางโทรศัพท์ ไปรษณียบัตรหรือวิธีใดก็ตามที่เร็วที่สุด แล้วรายงานผลต่อหัวหน้าระดับชั้นหรือผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม / Our Galleruy

 กิจกรรมวันเข้าพรรษา

 กิจกรรม

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

พิธีรวมพลังแห่งความภักดี

Academic Activites

  ระเบียบการของโรงเรียน

  วิชาการ/Academic

  ระบบการเรียนสองภาษา

  Bilingual Education System

  หลักสูตรการศึกษา

  Education Curriculum

  เกี่ยวกับเรา/About

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี

  120 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค

  กรุงเทพฯ  10160  โทร.  02-444-4302-5